Zaawansowany Python

Jasne, zwięzłe i efektywne programowanie

ISBN: 978-83-7541-171-1814 stron

Image

Prostota języka Python pozwala szybko osiągnąć produktywność, ale oznacza to również, że często nie wykorzystujemy wszystkiego, co ma do zaoferowania. Dzięki temu praktycznemu poradnikowi Czytelnik nauczy się, jak pisać efektywny, idiomatyczny kod Pythona z użyciem jego najlepszych – i zapewne najbardziej lekceważonych – cech.

Luciano Ramalho, programista Pythona od roku 1998, jest członkiem Python Software Foundation, współwłaścicielem witryny Python.pro.br i współzałożycielem Garoa Hacker Clube, pierwszego w Brazylii klubu hackerskiego. Prowadzi zespoły ...

Get Bezpieczenstwo tozsamosci i danych w projektach Web now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.