Rozdział 7

Bezpieczeństwo transmisji danych

Jonathan LeBlanc

W rozdziale 2 poświęciliśmy wiele miejsca zagadnieniom ochrony identyfikacji i bezpieczeństwa kont poprzez właściwe użycie technik haszowania i szyfrowania haseł. Jednak choć bezpieczeństwo kont jest niezwykle istotne dla każdego systemu, konieczne jest również rozważenie zabezpieczenia dowolnych innych danych przesyłanych z jednego miejsca do innego, jeśli dane te mogą być wrażliwe z samej natury lub zawierać poufne informacje użytkowników.

W tym rozdziale przyjrzymy się licznym technikom mającym na celu ochronę danych w ruchu, a mówiąc precyzyjniej, danych przesyłanych pomiędzy różnymi miejscami. Niektóre z tych technik omówimy bardziej szczegółowo:

• Bezpieczne przesyłanie danych ...

Get Bezpieczenstwo tozsamosci i danych w projektach Web now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.