Dodatek A. Podstawy kryptowalut

Bitcoin i inne kryptowaluty to cyfrowe pieniądze, służące do kupowania i sprzedawania rzeczy w internecie. Pierwszym krokiem do korzystania z nich jest założenie cyfrowego portfela, który może mieć postać portfela internetowego dostępnego przy użyciu przeglądarki albo aplikacji na komputerze lub smartfonie, dostarczonej przez Blockchain.info, Mycelium, Coinbase, Electrum albo innego producenta e-portfeli. Adres portfela bitcoinowego i klucz publiczny oraz prywatny są generowane automatycznie podczas konfigurowania portfela. Adres bitcoinowy zwykle składa się z ciągu 26 – 34 znaków alfanumerycznych, zaczynającego się od cyfry 1 lub 3 i wskazującego miejsce docelowe płatności kryptowalutowej, np. 1JDQ5KSqUTBo5M3GUPx8vm9134eJRosLoH. ...

Get Blockchain now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.