O'Reilly logo

Bootstrap. Tworzenie interfejsów stron WWW. Technologia na start! by Syed Fazle Rahman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Omówienie komponentów Bootstrapa

W tym rozdziale zaczniemy się posługiwać niektórymi z najbardziej przydatnych komponentów HTML Bootstrapa. Na stronach internetowych bardzo często spotyka się komponenty takie jak przyciski, nagłówki, menu i system komentarzy. Dzięki komponentom Bootstrap pozwala na szybkie i łatwe tworzenie tego typu obiektów.

Komponenty strony

Komponenty strony stanowią podstawowy budulec serwisu WWW. Przykładami takich komponentów są nagłówki, panele służące do przekazywania istotnych informacji, sekcje z zagnieżdżonymi komentarzami, miniatury obrazków i listy odsyłaczy. Są to bardzo popularne składniki stron, których zaprojektowanie od zera może jednak wymagać wiele pracy.

W tej części rozdziału przyjrzymy się tworzeniu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required