Budowanie mikrous?ug

Book description

Wykorzystaj potencja? architektury us?ug!

Architektura mikrous?ug to sposób na odej?cie od du?ych, monolitycznych aplikacji. Wyspecjalizowane us?ugi realizuj?ce konkretne zadania i komunikuj?ce si? z otoczeniem pozwalaj? na lepsze zapanowanie nad kodem, s? ?atwiejsze do przetestowania oraz bardziej elastyczne. Jednak oprócz zalet maj? te? wady. Si?gnij po t? ksi??k? i dowiedz si?, jak najlepiej radzi? sobie z architektur? mikrous?ug!

Autor przedstawia w ksi??ce skuteczne techniki projektowania i korzystania z architektury mikrous?ug. W trakcie lektury kolejnych rozdzia?ów poznasz w szczegó?ach ide? mikrous?ug, korzy?ci ich stosowania, sposoby modelowania us?ug oraz skuteczne techniki dzielenia du?ej aplikacji na mikrous?ugi. Ponadto zapoznasz si? z mo?liwymi sposobami integracji: zdalne wywo?anie procedur, REST i zdarzenia — to tylko niektóre z poruszanych kwestii. Na sam koniec zaznajomisz si? z najlepszymi metodami testowania i monitorowania us?ug, zapewnisz im bezpiecze?stwo dzi?ki kluczom API oraz innym technikom. Ta ksi??ka jest obowi?zkow? lektur? dla wszystkich osób chc?cych tworzy? nowoczesne systemy bazuj?ce na architekturze mikrous?ug.
 • Odkryj, jak mo?na dostosowa? projekt systemu do celów Twojej organizacji stosuj?c architektur? mikrous?ug
 • Zapoznaj si? z mo?liwo?ciami integracji us?ug z pozosta?? cz??ci? systemu
 • Zastosuj przyrostowe podej?cie do podzia?u monolitycznych baz kodu
 • Wdra?aj pojedyncze mikrous?ugi korzystaj?c z techniki ci?g?ej integracji
 • Zbadaj z?o?ono?? testowania i monitorowania rozproszonych us?ug
 • Zarz?dzaj zabezpieczeniami stosuj?c modele u?ytkownik-us?uga oraz us?uga-us?uga
 • Zapoznaj si? z wyzwaniami skalowania architektury mikrous?ug

Przekonaj si?, jak architektura mikrous?ug zmieni Twoje spojrzenie na aplikacje!Sam Newman — technolog w firmie ThoughtWorks odpowiedzialny za wspomaganie klientów oraz architektur? wewn?trznych systemów. Prelegent, autor artyku?ów dla wydawnictwa O’Reilly. Programista j?zyków Java oraz Python.

Table of contents

 1. okładka
 2. tytuł strony
 3. Prawa autorskie strony
 4. Spis treści
 5. Przedmowa
  1. Dla kogo jest ta książka?
  2. Dlaczego napisałem tę książkę?
  3. Jak mikrousługi wyglądają dziś?
  4. Poruszanie się po tej książce
  5. Konwencje stosowane w książce
  6. Podziękowania
 6. Rozdział 1. Mikrousługi
  1. Czym są mikrousługi?
   1. Niewielkie, skoncentrowane na dobrym wykonywaniu jednej rzeczy
   2. Autonomiczne
  2. Najważniejsze korzyści
   1. Niejednorodność technologii
   2. Odporność na błędy
   3. Skalowanie
   4. Łatwość wdrażania
   5. Dopasowanie do organizacji zespołów
   6. Interoperatywność
   7. Optymalizacja w kierunku wymienności
  3. Architektura zorientowana na usługi
  4. Inne techniki dekompozycji
   1. Biblioteki współdzielone
   2. Moduły
  5. Nie istnieje panaceum na wszystko
  6. Podsumowanie
 7. Rozdział 2. Ewolucyjny architekt
  1. Niedokładne porównania
  2. Ewolucyjna wizja architekta
  3. Podział na strefy
  4. Pryncypialne podejście
   1. Cele strategiczne
   2. Zasady
   3. Praktyki
   4. Łączenie zasad i praktyk
   5. Praktyczny przykład
  5. Wymagane standardy
   1. Monitorowanie
   2. Interfejsy
   3. Bezpieczeństwo architektury
  6. Zarządzanie za pośrednictwem kodu
   1. Przykładowe egzemplarze
   2. Spersonalizowany szablon usługi
  7. Dług techniczny
  8. Obsługa wyjątków
  9. Zarządzanie i przewodnictwo od środka
  10. Budowanie zespołu
  11. Podsumowanie
 8. Rozdział 3. Jak modelować usługi?
  1. Przedstawiamy firmę MusicCorp
  2. Co decyduje o tym, że usługa jest dobra?
   1. Luźne sprzężenia
   2. Wysoka spójność
  3. Ograniczony kontekst
   1. Modele współdzielone i ukryte
   2. Moduły i usługi
   3. Przedwczesna dekompozycja
  4. Możliwości biznesowe
  5. Żółwie aż do spodu
  6. Komunikacja w kategoriach pojęć biznesowych
  7. Granice techniczne
  8. Podsumowanie
 9. Rozdział 4. Integracja
  1. Poszukiwanie idealnej technologii integracji
   1. Unikanie wprowadzania przełomowych zmian
   2. Dbanie o niezależność interfejsów API od technologii
   3. Dbałość o zapewnienie prostoty usługi dla konsumentów
   4. Ukrycie wewnętrznych szczegółów implementacji
  2. Interfejs z klientami
  3. Wspólna baza danych
  4. Komunikacja synchroniczna kontra asynchroniczna
  5. Aranżacja kontra choreografia
  6. Zdalne wywołania procedur
   1. Sprzężenia technologii
   2. Wywołania lokalne różnią się od zdalnych
   3. Kruchość
   4. Czy wywołania RPC są złym rozwiązaniem?
  7. REST
   1. REST a HTTP
   2. Hipermedium jako silnik stanu aplikacji
   3. JSON, XML czy coś innego?
   4. Uważaj na zbyt wielkie wygody
   5. Wady interfejsu REST przez HTTP
  8. Implementacja współpracy asynchronicznej, bazującej na zdarzeniach
   1. Opcje wyboru technologii
   2. Zawiłości architektur asynchronicznych
  9. Usługi jako maszyny stanów
  10. Rozszerzenia reaktywne
  11. DRY i perypetie wielokrotnego wykorzystania kodu w świecie mikrousług
   1. Biblioteki klienckie
  12. Dostęp przez referencję
  13. Zarządzanie wersjami
   1. Odkładaj modyfikowanie interfejsu tak długo, jak to możliwe
   2. Wczesne wychwytywanie zmian naruszających zgodność interfejsu
   3. Zastosowanie semantycznej kontroli wersji
   4. Współistnienie różnych punktów końcowych
   5. Korzystanie z wielu równoległych wersji usługi
  14. Interfejsy użytkownika
   1. W stronę środowiska cyfrowego
   2. Ograniczenia
   3. Kompozycja interfejsów API
   4. Kompozycja fragmentu interfejsu użytkownika
   5. Zaplecza dla frontonów
   6. Podejście hybrydowe
  15. Integracja z oprogramowaniem zewnętrznych producentów
   1. Brak kontroli
   2. Personalizacja
   3. Makaron integracji
   4. Personalizacja na własnych warunkach
    1. Przykład: CMS jako usługa
    2. Przykład: System CRM pełniący wiele ról
   5. Wzorzec Dusiciel
  16. Podsumowanie
 10. Rozdział 5. Dzielenie monolitu
  1. To wszystko są szwy
  2. Podział systemu w firmie MusicCorp
  3. Powody dzielenia monolitu
   1. Tempo zmian
   2. Struktura zespołu
   3. Bezpieczeństwo
   4. Technologia
  4. Splątane zależności
  5. Baza danych
  6. Zlikwidowanie problemu
  7. Przykład: eliminowanie relacji kluczy obcych
  8. Przykład: wspólne statyczne dane
  9. Przykład: współdzielone dane
  10. Przykład: wspólne tabele
  11. Refaktoryzacja baz danych
   1. Podział na etapy
  12. Granice transakcyjne
   1. Spróbuj ponownie później
   2. Odrzucenie całej operacji
   3. Transakcje rozproszone
   4. Jakie rozwiązanie wybrać?
  13. Raportowanie
  14. Bazy danych raportowania
  15. Pobieranie danych za pośrednictwem wywołania usługi
  16. Pompy danych
   1. Alternatywne lokalizacje docelowe
  17. Pompa danych sterowana zdarzeniami
  18. Pompa danych z kopii zapasowej
  19. W stronę czasu rzeczywistego
  20. Koszty zmiany
  21. Zrozumieć przyczyny
  22. Podsumowanie
 11. Rozdział 6. Wdrażanie
  1. Krótkie wprowadzenie do ciągłej integracji
   1. Czy rzeczywiście to robisz?
  2. Mapowanie ciągłej integracji na mikrousługi
  3. Potoki kompilacji a ciągłe dostawy
   1. Nieuniknione wyjątki
  4. Artefakty specyficzne dla platformy
  5. Artefakty systemu operacyjnego
  6. Spersonalizowane obrazy
   1. Obrazy jako artefakty
   2. Serwery niezmienne
  7. Środowiska
  8. Konfiguracja usługi
  9. Odwzorowanie usługa-host
   1. Wiele usług na hoście
   2. Kontenery aplikacji
   3. Jedna usługa na host
   4. Platforma jako usługa
  10. Automatyzacja
   1. Dwa studia przypadków na potwierdzenie potęgi automatyzacji
  11. Od świata fizycznego do wirtualnego
   1. Tradycyjna wirtualizacja
   2. Vagrant
   3. Kontenery w Linuksie
   4. Docker
  12. Interfejs instalacji
   1. Definicja środowiska
  13. Podsumowanie
 12. Rozdział 7. Testowanie
  1. Rodzaje testów
  2. Zakres testów
   1. Testy jednostkowe
   2. Testy usług
   3. Testy od końca do końca
   4. Kompromisy
   5. Ile?
  3. Implementacja testów usług
   1. Makiety lub namiastki
   2. Inteligentniejsza namiastka usługi
  4. Kłopotliwe testy od końca do końca
  5. Wady testowania od końca do końca
  6. Testy kruche i łamliwe
   1. Kto pisze te testy?
   2. Jak długo?
   3. Piętrzące się zaległości
   4. Metawersje
  7. Testuj ścieżki, a nie historie
  8. Testy sterowane potrzebami konsumentów
   1. Pact
   2. Konwersacje
  9. Czy należy używać testów od końca do końca?
  10. Testowanie po opublikowaniu systemu do produkcji
   1. Oddzielenie wdrożenia od publikacji
   2. Publikacje kanarkowe
   3. Średni czas do naprawy kontra średni czas między awariami
  11. Testy współzależności funkcjonalnych
   1. Testy wydajności
  12. Podsumowanie
 13. Rozdział 8. Monitorowanie
  1. Jedna usługa, jeden serwer
  2. Jedna usługa, wiele serwerów
  3. Wiele usług, wiele serwerów
  4. Logi, logi i jeszcze raz logi...
  5. Śledzenie metryk dotyczących wielu usług
  6. Metryki usług
  7. Monitorowanie syntetyczne
   1. Implementacja monitorowania semantycznego
  8. Identyfikatory korelacji
  9. Kaskada
  10. Standaryzacja
  11. Weź pod uwagę użytkowników
  12. Przyszłość
  13. Podsumowanie
 14. Rozdział 9. Bezpieczeństwo
  1. Uwierzytelnianie i autoryzacja
   1. Popularne implementacje pojedynczego logowania
   2. Brama pojedynczego logowania
   3. Szczegółowa autoryzacja
  2. Uwierzytelnianie i autoryzacja w trybie usługa-usługa
   1. Zezwalaj na wszystko wewnątrz obszaru
   2. Podstawowe uwierzytelnianie HTTP(S)
   3. Korzystanie z SAML lub OpenID Connect
   4. Certyfikaty klienta
   5. HMAC przez HTTP
   6. Klucze API
   7. Problem zastępcy
  3. Zabezpieczanie danych w spoczynku
   1. Korzystaj ze sprawdzonych sposobów
   2. Wszystko dotyczy kluczy
   3. Wybierz swoje cele
   4. Odszyfruj dane na żądanie
   5. Szyfruj kopie zapasowe
  4. Obrona wielostrefowa
   1. Zapory firewall
   2. Rejestrowanie
   3. Systemy wykrywania włamań (i zapobiegania im)
   4. Podział sieci
   5. System operacyjny
  5. Praktyczny przykład
  6. Bądź oszczędny
  7. Czynnik ludzki
  8. Złota reguła
  9. Wdrażanie zabezpieczeń
  10. Zewnętrzna weryfikacja
  11. Podsumowanie
 15. Rozdział 10. Prawo Conwaya a projektowanie systemów
  1. Dowody
   1. Organizacje sprzężone luźno i ściśle
   2. Windows Vista
  2. Netflix i Amazon
  3. Co można z tym zrobić?
  4. Dostosowanie się do ścieżek komunikacyjnych
  5. Własność usługi
  6. Powody współdzielenia usług
   1. Zbyt trudne do rozdzielenia
   2. Zespoły funkcyjne
   3. Wąskie gardła dostaw
  7. Wewnętrzne Open Source
   1. Rola opiekunów
   2. Dojrzałość
   3. Narzędzia
  8. Konteksty ograniczone a struktura zespołów
  9. Usługa osierocona?
  10. Studium przypadku: RealEstate.com.au
  11. Odwrócone prawo Conwaya
  12. Ludzie
  13. Podsumowanie
 16. Rozdział 11. Mikrousługi w projektach dużej skali
  1. Awarie zdarzają się wszędzie
  2. Jak wiele jest zbyt wiele?
  3. Degradowanie funkcjonalności
  4. Środki bezpieczeństwa architektury
  5. Antykrucha organizacja
   1. Limity czasu
   2. Bezpieczniki
   3. Grodzie
   4. Izolacja
  6. Idempotencja
  7. Skalowanie
   1. Zwiększenie rozmiarów
   2. Podział obciążeń
   3. Rozłożenie ryzyka
   4. Równoważenie obciążenia
   5. Systemy bazujące na wątkach roboczych
   6. Zaczynanie od nowa
  8. Skalowanie baz danych
   1. Dostępność usługi kontra trwałość danych
   2. Skalowanie do obsługi operacji odczytu
   3. Skalowanie do obsługi operacji zapisu
   4. Wspólna infrastruktura bazy danych
   5. CQRS
  9. Buforowanie
   1. Buforowanie po stronie klienta, na serwerze proxy i po stronie serwera
   2. Buforowanie w HTTP
   3. Buforowanie operacji zapisu
   4. Buforowanie w celu poprawy niezawodności
   5. Ukrywanie źródła
   6. Zachowaj prostotę
   7. Zatrucie pamięcią podręczną: historia ku przestrodze
  10. Autoskalowanie
  11. Twierdzenie CAP
   1. Poświęcenie spójności
   2. Poświęcenie dostępności
   3. Poświęcenie tolerancji podziału?
   4. AP czy CP?
   5. To nie jest zasada „wszystko albo nic”
   6. Świat rzeczywisty
  12. Wykrywanie usług
   1. DNS
  13. Dynamiczne rejestry usług
   1. Zookeeper
   2. Consul
   3. Eureka
   4. Tworzenie własnych rozwiązań
   5. Nie zapomnij o ludziach!
  14. Dokumentowanie usług
   1. Swagger
   2. HAL i przeglądarka HAL
  15. System samoopisujący się
  16. Podsumowanie
 17. Rozdział 12. Podsumowanie
  1. Zasady dotyczące mikrousług
   1. Wzorowanie na koncepcjach działania biznesu
   2. Przyjęcie kultury automatyzacji
   3. Ukrywanie wewnętrznych szczegółów implementacji
   4. Decentralizacja wszystkich operacji
   5. Możliwość niezależnej instalacji
   6. Izolowanie awarii
   7. Łatwe do obserwacji
  2. Kiedy nie należy używać mikrousług?
  3. Ostatnie słowo
 18. Skorowidz
 19. O autorze
 20. Kolofon
 21. Przypisy
  1. Rozdział 3. Jak modelować usługi?
  2. Rozdział 4. Integracja
  3. Rozdział 7. Testowanie
  4. Rozdział 9. Bezpieczeństwo
  5. Rozdział 10. Prawo Conwaya a projektowanie systemów

Product information

 • Title: Budowanie mikrous?ug
 • Author(s): Sam Newman
 • Release date: October 2015
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 9781457196935