O'Reilly logo

Budowanie mikrousług by Sam Newman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 6.

Wdrażanie

Wdrażanie monolitycznej aplikacji jest dość prostym procesem. Mikrousługi, z powodu występujących pomiędzy nimi współzależności, to całkowicie coś innego. Wdrażanie należy do tych obszarów, w których przypadku niewłaściwe podejście może wywołać olbrzymie problemy ze złożonością. W niniejszym rozdziale przeanalizujemy szereg metod i technologii, które mogą okazać się pomocne podczas wdrażania mikrousług w drobnoziarnistych architekturach.

Na początek jednak przyjrzymy się problematyce ciągłej integracji i ciągłych dostaw. Te pokrewne, ale jednak różne, pojęcia pomogą nam w ukształtowaniu innych decyzji, które będziemy podejmowali w ramach planowania tego, co budować i jak budować oraz jak to później wdrażać.

Krótkie wprowadzenie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required