Rozdział 7. Budowanie

Poświęciłem dużo czasu na omówienie aspektów projektowych mikrousług. Trzeba jednak zacząć nieco bardziej zagłębiać się w studiowanie koniecznych zmian w procesie programowania, aby dostosować się do tego nowego stylu architektury. W kolejnych rozdziałach przyjrzymy się, w jaki sposób wdrażamy i testujemy mikrousługi. Ale najpierw warto się przyjrzeć temu, co występuje wcześniej — co się dzieje, gdy programista wprowadzi zmianę i chce ją przesłać do systemu kontroli wersji?

Na początek jednak przyjrzymy się kilku pojęciom podstawowym — ciągłej integracji i ciągłym dostawom. Są to ważne pojęcia bez względu na to, jakiego rodzaju architektury systemów używasz, ale mikrousługi otwierają wiele unikatowych kwestii. Po omówieniu ...

Get Budowanie mikrousług now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.