Rozdział 16. Ewolucyjny architekt

Jak przekonaliśmy się do tej pory, mikrousługi dają nam wiele możliwości, w tym i podejmowania decyzji. Na przykład: jak wielu różnych technologii powinniśmy użyć, czy różne zespoły powinny używać różnych idiomów programowania i czy powinniśmy dzielić usługi, czy je scalać? Jak powinniśmy podejść do podejmowania tych decyzji? Przy szybszym tempie zmian i bardziej płynnym środowisku, które umożliwiają te architektury, rola architekta również musi się zmienić. W niniejszym rozdziale przedstawię wizję roli architekta i zainicjuję, mam nadzieję, ostatni atak „na wieżę z kości słoniowej”.

Co oznacza ta nazwa?

Nadal używasz tego słowa. Nie uważam, że oznacza ono to, co myślisz, że oznacza.

— Inigo Montoya, postać z ...

Get Budowanie mikrousług now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.