O'Reilly logo

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II by Ben Albahari, Joseph Albahari

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Nowości w C# 3.0

Nowości wprowadzone w C# 3.0 koncentrują się wokół mechanizmu integracji zapytań w kodzie — Language Integrated Query, w skrócie LINQ. Pozwala on na stosowanie zapytań w stylu SQL wprost w programie C#. Zapytania takie mają tę zaletę, że podlegają statycznej kontroli poprawności. Mogą być wykonywane na zbiorach lokalnych i zdalnych; platforma .NET Framework udostępnia interfejsy uwzględniające mechanizm lokalnych zapytań LINQ dla wszelkich kolekcji, zdalnych baz danych oraz do plików XML.

Do najważniejszych cech wyróżniających język C# w wydaniu 3.0 zaliczymy:

  • wyrażenia lambda,

  • metody rozszerzające,

  • niejawne typowanie zmiennych lokalnych,

  • składnię ujmowania zapytań w kodzie,

  • typy anonimowe,

  • niejawne typowanie tablic,

  • inicjalizatory obiektów, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required