Składnia

Składnia C# wywodzi się ze składni języków C i C++. W tym podrozdziale opiszemy elementy składni języka C# na przykładzie poniższego programu:

using System;

class Test
{
 static void Main()
 {
  int x = 12 * 30;
  Console.WriteLine (x);
 }
}

Identyfikatory i słowa kluczowe

Identyfikatory są nazwami wybieranymi przez programistę jako nazwy dla klas, metod, zmiennych itd. W naszym kodzie przykładowym występują następujące identyfikatory (w kolejności, w jakiej pojawiają się w tekście programu):

System  Test  Main  x  Console  WriteLine

Identyfikator musi mieć charakter słowa, to znaczy zawierać znaki Unicode oraz zaczynać się od litery, ewentualnie od znaku podkreślenia. W identyfikatorach języka C# wielkość liter jest istotna. Przyjęło się, że: 1) argumenty ...

Get C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.