Znaki i ciągi znaków

Typ char z języka C# (będący synonimem dla System.Char) reprezentuje pojedynczy znak Unicode; obiekt char zajmuje dwa bajty. Literał znakowy zapisuje się w pojedynczych cudzysłowach:

char c = 'A';     // Pojedynczy znak

Znaki, których nie da się wprowadzić z klawiatury lub reprezentować wprost na ekranie, zapisuje się za pomocą tak zwanych symboli specjalnych, czyli znaków sterujących (ang. escape sequence), składających się z lewego ukośnika \ i znaku o umówionym znaczeniu, na przykład:

char newLine = '\n';
char backSlash = '\\';

Oto lista wybranych znaków specjalnych:

Symbol

Znaczenie

Wartość liczbowa

\’

Pojedynczy cudzysłów

0x0027

\”

Podwójny cudzysłów

0x0022

\\

Lewy ukośnik

0x005C

\0

Null

0x0000

\a

Dzwonek

0x0007

\b

Cofnięcie kursora

0x0008

\f

Wysunięcie ...

Get C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.