O'Reilly logo

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II by Ben Albahari, Joseph Albahari

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tablice

Tablica reprezentuje zestaw elementów konkretnego typu, o ustalonej liczbie. Elementy w tablicy są przechowywane zawsze w ciągłym obszarze pamięci, jeden obok drugiego — dzięki temu dostęp do nich jest wysoce efektywny.

Składnia deklaracji tablicy zawiera nazwę typu z parą nawiasów kwadratowych, jak tutaj:

char[] vowels = new char[6];    // Tablica sześciu znaków (wartości typu char)

Nawiasy kwadratowe służą też do indeksowania odwołań do elementów tablicy, w odwołaniach do konkretnych elementów tablicy:

vowels [0] = 'a';
vowels [1] = 'e';
vowels [2] = 'i';
vowels [3] = 'o';
vowels [4] = 'u';
vowels [5] = 'y';
Console.WriteLine (vowels [1]);    // e

Powyższa instrukcja wypisze na konsoli znak e, ponieważ indeksy w tablicy są liczone od 0. Do przejrzenia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required