Tablice

Tablica reprezentuje zestaw elementów konkretnego typu, o ustalonej liczbie. Elementy w tablicy są przechowywane zawsze w ciągłym obszarze pamięci, jeden obok drugiego — dzięki temu dostęp do nich jest wysoce efektywny.

Składnia deklaracji tablicy zawiera nazwę typu z parą nawiasów kwadratowych, jak tutaj:

char[] vowels = new char[6];    // Tablica sześciu znaków (wartości typu char)

Nawiasy kwadratowe służą też do indeksowania odwołań do elementów tablicy, w odwołaniach do konkretnych elementów tablicy:

vowels [0] = 'a';
vowels [1] = 'e';
vowels [2] = 'i';
vowels [3] = 'o';
vowels [4] = 'u';
vowels [5] = 'y';
Console.WriteLine (vowels [1]);    // e

Powyższa instrukcja wypisze na konsoli znak e, ponieważ indeksy w tablicy są liczone od 0. Do przejrzenia ...

Get C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.