O'Reilly logo

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II by Ben Albahari, Joseph Albahari

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zmienne i parametry

Zmienna reprezentuje obszar pamięci zawierający modyfikowalną wartość. Zmienna może być zmienną lokalną, parametrem (przekazanym przez wartość bądź referencję albo parametrem wyjściowym), polem (polem instancji albo polem statycznym) albo też elementem tablicy.

Stos i sterta

Stos i sterta to obszary pamięci, w których tworzy się i przechowuje zmienne i stałe programu. Każdy z tych obszarów ma nieco inną charakterystykę, zwłaszcza w kontekście czasu życia zmiennych.

Stos

Stos jest blokiem pamięci do przechowywania zmiennych lokalnych i parametrów. Rośnie automatycznie i jest też automatycznie zwijany wraz z wywołaniami funkcji i powrotami z funkcji. Weźmy pod uwagę następującą metodę (dla uproszczenia pomijamy w niej sprawdzanie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required