O'Reilly logo

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II by Ben Albahari, Joseph Albahari

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Operatory i wyrażenia

Co do zasady, wyrażenie reprezentuje jakąś wartość. Najprostszymi postaciami wyrażeń są stałe i zmienne. Wyrażenia mogą być przekształcane i składane za pomocą operatorów. Operator operuje na jednym lub wielu operandach i generuje nowe wyrażenie (wartość).

Oto przykład najprostszego wyrażenia stałowartościowego:

12

Za pomocą operatora mnożenia (*) moglibyśmy utworzyć wyrażenie obejmujące dwa literały (12 i 30), jak tutaj:

12 * 30

Każdy z operandów może sam w sobie stanowić pełnoprawne wyrażenie (np. (12 * 30) w poniższym przykładzie), co pozwala na budowanie nawet bardzo złożonych wyrażeń:

1 + (12 * 30)

W języku C# mamy do dyspozycji operatory jednoargumentowe (ang. unary), dwuargumentowe (ang. binary) i pojedynczy operator trójargumentowy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required