O'Reilly logo

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II by Ben Albahari, Joseph Albahari

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Instrukcje

Funkcje składają się z instrukcji (ang. statements) wykonywanych w kolejności zgodnej z kolejnością ich występowania w kodzie źródłowym programu. Seria instrukcji umieszczonych pomiędzy nawiasami klamrowymi ({}) to blok instrukcji.

Instrukcje deklaracji

Instrukcja deklaracji powoduje zadeklarowanie nowej zmiennej, z jej opcjonalną inicjalizacją za pomocą wyrażenia. Instrukcja deklaracji kończy się średnikiem. Instrukcja deklaracji pozwala na deklarowanie wielu zmiennych tego samego typu, wymienianych po przecinku. Oto przykłady:

string someWord = "pączek";
int someNumber = 42;
bool rich = true, famous = false;

Deklaracja stałej przypomina zwyczajną deklarację zmiennej, z tym że po zadeklarowaniu nie ma możliwości zmiany wartości stałej, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required