O'Reilly logo

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II by Ben Albahari, Joseph Albahari

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Klasy

Klasa jest najpowszechniej występującym w C# typem referencyjnym. Najprostsza możliwa deklaracja klasy wygląda tak:

class NazwaKlasy
{
}

W bardziej złożonych przypadkach klasa może posiadać:

przed słowem kluczowym class:

atrybuty i modyfikatory klasy: public, internal, abstract, sealed, static, unsafe i partial.

za nazwą deklarowanej klasy:

parametry typu uogólnionego, klasa bazowa i interfejsy

między nawiasami klamrowymi:

składowe klasy (metody, właściwości, indeksery, zdarzenia, pola, konstruktory, funkcje operatorów, typy zagnieżdżone i finalizator)

Pola

Pole jest zmienną będącą składową klasy albo struktury, na przykład:

class Octopus
{
  string name;
  public int Age = 10;
}

Pole może posiadać modyfikator readonly (wyłącznie do odczytu), który blokuje ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required