Klasy

Klasa jest najpowszechniej występującym w C# typem referencyjnym. Najprostsza możliwa deklaracja klasy wygląda tak:

class NazwaKlasy
{
}

W bardziej złożonych przypadkach klasa może posiadać:

przed słowem kluczowym class:

atrybuty i modyfikatory klasy: public, internal, abstract, sealed, static, unsafe i partial.

za nazwą deklarowanej klasy:

parametry typu uogólnionego, klasa bazowa i interfejsy

między nawiasami klamrowymi:

składowe klasy (metody, właściwości, indeksery, zdarzenia, pola, konstruktory, funkcje operatorów, typy zagnieżdżone i finalizator)

Pola

Pole jest zmienną będącą składową klasy albo struktury, na przykład:

class Octopus
{
  string name;
  public int Age = 10;
}

Pole może posiadać modyfikator readonly (wyłącznie do odczytu), który blokuje ...

Get C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.