O'Reilly logo

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II by Ben Albahari, Joseph Albahari

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dziedziczenie

Klasa może dziedziczyć po innej klasie i w ten sposób rozszerzać bądź dostosowywać klasę pierwotną. Dziedziczenie po klasie pozwala na wykorzystanie całej funkcjonalności klasy bez implementowania tej funkcjonalności od nowa. Klasa może dziedziczyć tylko po jednej klasie, ale sama może być dziedziczona przez wiele klas; dziedziczenie formuje więc drzewiastą hierarchię klas dziedziczących. W ramach przykładu zdefiniujemy klasę Asset (aktywa):

public class Asset
{
  public string Name;
}

Teraz zdefiniujemy klasy Stock (akcja) i House (nieruchomość); obie będą dziedziczyć po klasie Asset. Klasy Stock i House za pośrednictwem mechanizmu dziedziczenia otrzymają wszystko, co posiada klasa Asset, a oprócz tego będą definiować własne składowe: ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required