Typ object

Typ object (System.Object) to pierwotna klasa bazowa wszystkich typów w języku C#. Dowolny typ daje się rzutować na object.

Aby zilustrować użyteczność tej możliwości, rozważymy stos ogólnego przeznaczenia. Stos to struktura danych oparta na zasadzie działania kolejki LIFO (ang. last in, first out, czyli ostatnie na wejściu — pierwsze na wyjściu). Dla stosu definiuje się dwie operacje: umieszczenie obiektu na stosie (odłożenie na stos, ang. push) oraz zdjęcie obiektu ze stosu (ang. pop).

Oto prosta implementacja stosu mieszczącego maksymalnie 10 obiektów:

public class Stack
{
  int position;
  object[] data = new object[10];

  public void Push (object obj)
    { data[position++] = obj; }

  public object Pop()
    { return data[--position]; }
}

Ponieważ ...

Get C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.