O'Reilly logo

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II by Ben Albahari, Joseph Albahari

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Typ object

Typ object (System.Object) to pierwotna klasa bazowa wszystkich typów w języku C#. Dowolny typ daje się rzutować na object.

Aby zilustrować użyteczność tej możliwości, rozważymy stos ogólnego przeznaczenia. Stos to struktura danych oparta na zasadzie działania kolejki LIFO (ang. last in, first out, czyli ostatnie na wejściu — pierwsze na wyjściu). Dla stosu definiuje się dwie operacje: umieszczenie obiektu na stosie (odłożenie na stos, ang. push) oraz zdjęcie obiektu ze stosu (ang. pop).

Oto prosta implementacja stosu mieszczącego maksymalnie 10 obiektów:

public class Stack
{
  int position;
  object[] data = new object[10];

  public void Push (object obj)
    { data[position++] = obj; }

  public object Pop()
    { return data[--position]; }
}

Ponieważ ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required