O'Reilly logo

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II by Ben Albahari, Joseph Albahari

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Typy wyliczeniowe

Typ wyliczeniowy albo wyliczenieenum — to specjalny typ wartościowy służący do definiowania grupy stałych wartości liczbowych o określonych nazwach. Oto przykład:

public enum BorderSide { Left, Right, Top, Bottom }

Powyższy typ wyliczeniowy moglibyśmy zastosować następująco:

BorderSide topSide = BorderSide.Top;
bool isTop = (topSide == BorderSide.Top);    // True

Każda składowa typu wyliczeniowego posiada skojarzoną ze sobą wartość typu całkowitego. Domyślnie:

  • wartości liczbowe składowych mają typ int,

  • deklaracjom stałych w typie wyliczeniowym automatycznie przypisywane są kolejne wartości liczbowe 0, 1, 2 itd., w kolejności deklaracji stałych.

Dla składowych typu wyliczeniowego można określić alternatywny typ wartości liczbowych, na ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required