O'Reilly logo

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II by Ben Albahari, Joseph Albahari

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Delegaty

Delegat to dynamiczny łącznik pomiędzy wywołującym metodę a docelową metodą wywołania. Delegat ma dwa aspekty: typ i instancję. Typ delegatu definiuje protokół obowiązujący wywołującego i wywoływanego, określając listę typów parametrów oraz typ wartości zwracanej. Z kolei instancja delegatu to jedna albo wiele metod docelowych zgodnych z protokołem określanym przez typ delegatu.

Instancja delegatu występuje w dosłownej roli delegata wobec wywołującego: wywołujący wywołuje delegat, a potem tenże delegat wywołuje metodę docelową. Poziom pośredniości w postaci delegacji pozwala na wyeliminowanie sprzęgu pomiędzy wywołującym a docelową metodą wywołania.

Deklaracja typu delegatu jest poprzedzana słowem kluczowym delegate, ale poza tym szczegółem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required