Wyjątki i instrukcja try

Instrukcja try służy do umieszczenia w programie bloku kodu związanego z obsługą błędów albo porządkami. Tak zwany blok try musi być uzupełniony blokiem catch, blokiem finally albo oboma tymi blokami. Blok catch jest wykonywany wtedy, kiedy w bloku try dojdzie do błędu. Blok finally jest wykonywany wtedy, kiedy program zakończy wykonywanie bloku try (lub bloku catch, jeśli taki istnieje) i służy do przeprowadzania czynności porządkujących stan programu, niezależnie od wystąpienia bądź niewystąpienia błędu.

W bloku catch mamy dostęp do obiektu wyjątku pewnego typu, zawierającego informacje o błędzie. Blok catch stosuje się albo do skompensowania skutków błędu, albo do ponownego zgłoszenia wyjątku (ang. rethrow). To ostatnie ...

Get C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.