O'Reilly logo

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II by Ben Albahari, Joseph Albahari

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wyjątki i instrukcja try

Instrukcja try służy do umieszczenia w programie bloku kodu związanego z obsługą błędów albo porządkami. Tak zwany blok try musi być uzupełniony blokiem catch, blokiem finally albo oboma tymi blokami. Blok catch jest wykonywany wtedy, kiedy w bloku try dojdzie do błędu. Blok finally jest wykonywany wtedy, kiedy program zakończy wykonywanie bloku try (lub bloku catch, jeśli taki istnieje) i służy do przeprowadzania czynności porządkujących stan programu, niezależnie od wystąpienia bądź niewystąpienia błędu.

W bloku catch mamy dostęp do obiektu wyjątku pewnego typu, zawierającego informacje o błędzie. Blok catch stosuje się albo do skompensowania skutków błędu, albo do ponownego zgłoszenia wyjątku (ang. rethrow). To ostatnie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required