O'Reilly logo

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II by Ben Albahari, Joseph Albahari

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Typy z dopuszczalną wartością pustą

Podstawy

Typy referencyjne mogą reprezentować nieistniejące wartości za pośrednictwem referencji pustych (null). Ale w przypadku typów wartościowych reprezentacja wartości pustych nie jest oczywista. Oto przykład:

Składanie sekwencji

Rysunek 1-5. Składanie sekwencji

string s = null;    // W porządku, typ referencyjny
int i = null;     // Błąd kompilacji: typ wartościowy
            // nie może mieć pustej wartości

Aby reprezentować wartości puste w zmiennych typów wartościowych, należy skorzystać ze specjalnej konstrukcji, tak zwanego typu z dopuszczalną wartością pustą (ang. nullable type). Typ dopuszczający wartość pustą jest zapisywany jako typ wartościowy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required