Przeciążanie operatorów

Przeciążanie operatorów ma pozwalać na definiowanie bardziej naturalnej składni operacji na własnych typach danych. Przeciążanie operatorów jest najbardziej odpowiednie w definiowanych przez programistę strukturach reprezentujących stosunkowo proste, pierwotne typy danych. Na przykład znakomitym kandydatem do przeciążenia operatorów jest własny typ liczbowy.

Oto symbole operatorów, które programiście wolno przeciążyć dla własnego typu:

+ (jednoargumentowy)

- (jednoargumentowy)

!

~

++

--

+

-

*

/

%

&

|

^

<<

>>

==

!=

>

<

>=

<=

   

Możliwość przeciążania dają także następujące operatory:

  • niejawnych i jawnych konwersji (ze słowami kluczowymi implicit i explicit),

  • literały true i false.

Z kolei te operatory da się przeciążać nie wprost:

  • operatory z przypisaniem ...

Get C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.