O'Reilly logo

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II by Ben Albahari, Joseph Albahari

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przeciążanie operatorów

Przeciążanie operatorów ma pozwalać na definiowanie bardziej naturalnej składni operacji na własnych typach danych. Przeciążanie operatorów jest najbardziej odpowiednie w definiowanych przez programistę strukturach reprezentujących stosunkowo proste, pierwotne typy danych. Na przykład znakomitym kandydatem do przeciążenia operatorów jest własny typ liczbowy.

Oto symbole operatorów, które programiście wolno przeciążyć dla własnego typu:

+ (jednoargumentowy)

- (jednoargumentowy)

!

~

++

--

+

-

*

/

%

&

|

^

<<

>>

==

!=

>

<

>=

<=

   

Możliwość przeciążania dają także następujące operatory:

  • niejawnych i jawnych konwersji (ze słowami kluczowymi implicit i explicit),

  • literały true i false.

Z kolei te operatory da się przeciążać nie wprost:

  • operatory z przypisaniem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required