O'Reilly logo

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II by Ben Albahari, Joseph Albahari

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Atrybuty

Znamy już pewną metodę oznaczania elementów kodu programu atrybutami — w postaci modyfikatorów takich jak virtual czy ref. Konstrukcje te są wbudowane w język programowania. Tymczasem mechanizm atrybutów to rozszerzalny mechanizm przewidziany jako metoda dodawania do elementów kodu (zestawów, typów, składowych, wartości zwracanych itd.) własnych informacji. Rozszerzalność tego rodzaju jest wykorzystywana w implementacji usług integrujących się z samym systemem typów, bez konieczności definiowania dla nich nowych, osobnych słów kluczowych i konstrukcji C#.

Dobrym przykładem sytuacji użycia atrybutów jest serializacja — proces, w którym dowolny obiekt jest zamieniany na pewną umówioną reprezentację nadającą się do utrwalenia, a potem do ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required