O'Reilly logo

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II by Ben Albahari, Joseph Albahari

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wskaźniki i kod nienadzorowany

Język C# obsługuje operacje bezpośredniej manipulacji pamięcią; odbywa się to za pośrednictwem wskaźników wykorzystywanych w blokach kodu oznaczonych jako „niebezpieczne” w programach kompilowanych z opcją kompilacji /unsafe. Typy wskaźnikowe zostały w C# udostępnione głównie dla potrzeb wciąż powszechnie stosowanych interfejsów programistycznych API języka C, ale można je też wykorzystać do odwoływania się do pamięci poza zarządzaną przez środowisko stertą; wskaźniki wykorzystuje się też w kodzie szczególnie istotnym dla wydajności programu.

Elementarz wskaźników

Dla każdego typu wartościowego albo typu wskaźnikowego V istnieje odpowiadający mu typ wskaźnikowy V*. Instancja wskaźnika przechowuje w sobie adres wartości ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required