O'Reilly logo

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II by Ben Albahari, Joseph Albahari

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dyrektywy preprocesora

Dyrektywy preprocesora udostępniają kompilatorowi dodatkowe informacje o obszarach kodu. Najczęściej wykorzystywane dyrektywy preprocesora to dyrektywy warunkowe, dzięki którym można selektywnie włączać do kompilacji (i wyłączać z kompilacji) obszary kodu źródłowego. Oto przykład:

#define DEBUG
class MyClass
{
 int x;
 void Foo()
 {
  # if DEBUG
  Console.WriteLine("Diagnostyka: x = {0}", x);
  # endif
 }
 ...
}

W powyższej klasie instrukcje znajdujące się w metodzie Foo będą kompilowane warunkowo, to jest zależnie od obecności (zdefiniowania) symbolu preprocesora o nazwie DEBUG. Gdybyśmy z programu usunęli definicję symbolu DEBUG, instrukcja wypisująca wartość na konsolę nie zostałaby w ogóle skompilowana. Symbole preprocesora można ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required