O'Reilly logo

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II by Ben Albahari, Joseph Albahari

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przegląd infrastruktury i środowiska

Niemal wszystkie mechanizmy i udogodnienia platformy .NET Framework są eksponowane za pośrednictwem olbrzymiej liczby typów zarządzanych (nadzorowanych). Typy te są zorganizowane w hierarchicznej przestrzeni nazw i upakowane w zbiorze zestawów, które razem ze wspólnym środowiskiem uruchomieniowym CLR składają się na platformę .NET.

Niektóre z typów .NET są wykorzystywane wprost we wspólnym środowisku uruchomieniowym i są nieodzowne dla utrzymania zarządzanego środowiska wykonania kodu. Owe typy rezydują w zestawie o nazwie mscorlib.dll. Należą do nich typy wbudowane języka C# oraz podstawowe klasy kolekcji, typy do obsługi przetwarzania strumieni, serializacji, refleksji (ang. reflection), wielowątkowości i ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required