O'Reilly logo

C# 5.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie III by Ben Albahari, Joseph Albahari

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

System typów

Typ wyznacza charakter wartości. W naszym przykładzie użyliśmy dwóch literałów typu całkowitego (int) o wartościach 12 i 30. Zadeklarowaliśmy także zmienną typu int o nazwie x.

Zmienna reprezentuje obszar pamięci, w którym w czasie wykonania programu przechowywane są wartości danego typu; w miarę wykonywania programu wartości te mogą się zmieniać. Z kolei stałe nie zmieniają swojej wartości w czasie wykonania programu (o stałych powiemy sobie więcej nieco później).

Wszystkie wartości w programie C# są obiektami pewnego typu. Określenie typu determinuje znaczenie wartości i zestaw wartości dopuszczalnych dla danej zmiennej.

Przykłady typów predefiniowanych

Typy predefiniowane (albo tak zwane typy wbudowane) to takie typy, które są przez ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required