Zdarzenia

Wykorzystywaniu delegatów w programie często towarzyszy podział na dwie role: nadawcy oraz subskrybenta. Nadawca (ang. broadcaster) to typ zawierający pole delegatu. To on decyduje o tym, kiedy rozpocząć „emisję”, wywołując delegat. Subskrybenci (ang. subscribers) to odbiorcy emisji, dysponenci metod docelowych. Subskrybent decyduje o tym, kiedy rozpocząć nasłuch i kiedy go zaprzestać, wywołując operacje += i -= na rzecz delegatu u nadawcy. Pojedynczy subskrybent nie wie, a w każdym razie na ogół nie musi wiedzieć, o istnieniu innych subskrybentów.

Taki układ i schemat postępowania został w języku C# uporządkowany i sformalizowany za pomocą konstrukcji zwanej zdarzeniem. Otóż zdarzenie jest konstrukcją, która eksponuje jedynie podzbiór ...

Get C# 5.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie III now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.