O'Reilly logo

C# 5.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie III by Ben Albahari, Joseph Albahari

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Enumeratory i iteratory

Enumeracja

Enumerator to kursor tylko do odczytu, przesuwany wyłącznie do przodu wzdłuż sekwencji wartości. Enumerator to równocześnie obiekt, który implementuje interfejs System.Collections.IEnumerator albo System. Collections.Generic.IEnumerator<T>.

Instrukcja foreach realizuje operację iterowania po obiekcie „przeliczalnym” (ang. enumerable). Taki obiekt to logiczna reprezentacja sekwencji wartości; sam w sobie nie jest kursorem, ale obiektem, który generuje kursor sam dla siebie. Obiekt przeliczalny to taki obiekt, który implementuje interfejs IEnumerable albo IEnumerable<T>, ewentualnie posiada metodę o nazwie GetEnumerator ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required