O'Reilly logo

C# 5.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie III by Ben Albahari, Joseph Albahari

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Funkcje asynchroniczne

W wersji 5.0 języka C# na bazie słów kluczowych await i async wprowadzono mechanizmy asynchronicznego wywołania funkcji; programowanie asynchroniczne polega na tym, że funkcje o długim czasie wykonania jak najszybciej zwracają sterowanie do miejsca wywołania, a swoją właściwą pracę wykonują w tle. Dla porównania wywołanie synchroniczne oznacza, że powrót z wywołania funkcji następuje dopiero po wykonaniu całości operacji realizowanych przez funkcję. Programowanie asynchroniczne promuje współbieżność: długotrwałe zadania są wykonywane współbieżnie z podstawowym przebiegiem wykonania programu wywołującego. Implementacja wywołań asynchronicznych odbywa się albo na bazie osobnego wątku, w którym wykonuje się właściwa część zadań ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required