Wskaźniki i kod nienadzorowany

Język C# obsługuje operacje bezpośredniej manipulacji pamięcią; odbywa się to za pośrednictwem wskaźników wykorzystywanych w blokach kodu oznaczonych jako „niebezpieczne” w programach kompilowanych z opcją kompilacji /unsafe. Typy wskaźnikowe zostały w C# udostępnione głównie dla potrzeb wciąż powszechnie stosowanych interfejsów programistycznych API języka C, ale można je też wykorzystać do odwoływania się do pamięci poza zarządzaną przez środowisko stertą; wskaźniki wykorzystuje się też w kodzie szczególnie istotnym dla wydajności programu.

Elementarz wskaźników

Dla każdego typu wartościowego albo typu wskaźnikowego V istnieje odpowiadający mu typ wskaźnikowy V*. Instancja wskaźnika przechowuje w sobie adres zmiennej ...

Get C# 5.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie III now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.