O'Reilly logo

C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework by Ian Griffiths

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Typy

Język C# nie ogranicza nas do stosowania wyłącznie wbudowanych typów danych przedstawionych w Rozdział 2. Można także definiować swoje własne typy. W rzeczywistości nie ma innego wyboru: jeśli chcemy pisać kod, to C# zmusza nas do zdefiniowania jakiegoś typu, w którym go umieścimy. Cały kod, który piszemy, oraz wszystkie używane przez nas funkcjonalności pochodzące z biblioteki klas .NET Framework (bądź jakiejkolwiek innej biblioteki) należą do jakiegoś typu.

C# udostępnia wiele rodzajów typów. Zaczniemy od najistotniejszego z nich.

Klasy

Zawsze gdy piszemy własny kod lub używamy kodu napisanego przez kogoś innego, to najczęściej używanym rodzajem typów danych będą klasy. Klasy mogą zawierać zarówno kod, jak i dane, mogą także publicznie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required