Rozdział 5. Kolekcje

Większość programów musi operować na wielu informacjach. Nasz kod może przeglądać liczne transakcje, by wyliczyć stan konta, wyświetlać ostatnie komunikaty w aplikacji internetowej sieci społecznościowej lub aktualizować położenie postaci w grze.

Język C# udostępnia prosty rodzaj kolekcji, nazywany tablicami. System typów CLR sam obsługuje tablice, dzięki czemu działają one wydajnie; niemniej jednak w niektórych rozwiązaniach są one zbyt proste. Na szczęście bazując na podstawowych usługach zapewnianych przez tablice, biblioteka klas udostępnia także inne typy kolekcji, które są znacznie bardziej elastyczne i dysponują większymi możliwościami. Zaczniemy od przedstawienia tablic, gdyż stanowią one podstawę dla większości pozostałych ...

Get C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.