Rozdział 12. Podzespoły

We wcześniejszej części książki używaliśmy terminu komponent, mając na myśli bibliotekę bądź program wykonywalny. Jednak nadszedł czas, by przyjrzeć się nieco bliżej jego znaczeniu. W .NET prawidłowym terminem reprezentującym komponent programowy jest podzespół (ang. assembly) i jest to zazwyczaj plik posiadający rozszerzenie .dll lub .exe. Sporadycznie zdarza się, że jeden podzespół będzie rozdzielony na kilka plików, jednak z punktu widzenia możliwości wdrażania nawet w takich przypadkach stanowi on niepodzielną całość — trzeba zadbać o to, by CLR miało dostęp do całego podzespołu, bądź też w ogóle nie należy go wdrażać. Podzespoły są ważnym elementem systemu typów, gdyż każdy typ jest określany nie tylko na podstawie ...

Get C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.