O'Reilly logo

C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework by Ian Griffiths

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Podzespoły

We wcześniejszej części książki używaliśmy terminu komponent, mając na myśli bibliotekę bądź program wykonywalny. Jednak nadszedł czas, by przyjrzeć się nieco bliżej jego znaczeniu. W .NET prawidłowym terminem reprezentującym komponent programowy jest podzespół (ang. assembly) i jest to zazwyczaj plik posiadający rozszerzenie .dll lub .exe. Sporadycznie zdarza się, że jeden podzespół będzie rozdzielony na kilka plików, jednak z punktu widzenia możliwości wdrażania nawet w takich przypadkach stanowi on niepodzielną całość — trzeba zadbać o to, by CLR miało dostęp do całego podzespołu, bądź też w ogóle nie należy go wdrażać. Podzespoły są ważnym elementem systemu typów, gdyż każdy typ jest określany nie tylko na podstawie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required