Interfejsy

Interfejs przypomina klasę, ale zamiast implementacji składowych reprezentuje raczej ich specyfikację. Interfejs jest tworem specjalnym z uwagi na następujące cechy:

  • Składowe interfejsów niejawnie składowymi abstrakcyjnymi dla porównania klasa może udostępniać zarówno składowe abstrakcyjne, jak i konkretne, to znaczy opatrzone implementacjami.
  • Klasa (albo struktura) może implementować wiele interfejsów dla porównania klasa może dziedziczyć tylko po jednej klasie bazowej, a struktura w ogóle nie może dziedziczyć (poza domyślnym dziedziczeniem po System.ValueType).

Deklaracja interfejsu także przypomina deklarację klasy, ale nie zawiera implementacji składowych, bo wszystkie składowe są niejawnie składowymi abstrakcyjnymi. ...

Get C# 7.0 now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.