Typy z dopuszczalną wartością pustą

Typy referencyjne mogą reprezentować nieistniejące wartości za pośrednictwem referencji pustych (null). Ale w przypadku typów wartościowych reprezentacja wartości pustych nie jest oczywista. Oto przykład:

string s = null;    // W porządku, typ referencyjny
int i = null;     // Błąd kompilacji: int
            // nie może mieć pustej wartości

Aby reprezentować wartości puste w zmiennych typów wartościowych, należy skorzystać ze specjalnej konstrukcji, tak zwanego typu z dopuszczalną wartością pustą (ang. nullable type). Typ dopuszczający wartość pustą jest zapisywany jako typ wartościowy z symbolem ?:

int? i = null;          // W porządku, typ nullable
Console.WriteLine (i == null);  // True

Struktura Nullable<T>

T? tłumaczy ...

Get C# 7.0 now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.