25 Współdziałanie macierzyste i poprzez COM

W tym rozdziale opisujemy, jak korzystać z natywnych (niezarządzanych) bibliotek DLL i komponentów COM. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, typy omówione w rozdziale są częścią przestrzeni nazw System lub System.Runtime.InteropServices.

Odwołania do natywnych bibliotek DLL

Usługi P/Invoke (ang. Platform Invocation Services) pozwalają uzyskać dostęp do funkcji, struktur i odwołań zwrotnych do niepodlegających zarządzaniu bibliotek DLL (bibliotek współdzielonych w Uniksie). Na przykład rozważmy funkcję MessageBox zdefiniowaną w bibliotece user32.dll:

int MessageBox (HWND hWnd, LPCTSTR lpText, LPCTSTR lpCaption, ...

Get C# 8.0 w pigułce now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.