26 Wyrażenia regularne

Język wyrażeń regularnych pozwala na identyfikację wzorców znaków. Typy platformy .NET Framework obsługujące wyrażenia regularne są oparte na wyrażeniach regularnych zaimplementowanych w języku Perl 5 i oferują obsługę funkcjonalności zarówno wyszukiwania, jak i wyszukiwania oraz zastępowania.

Wyrażenia regularne okazują się użyteczne do zadań takich jak:

  • weryfikacja tekstowych danych wejściowych, np. haseł i numerów telefonów (ASP.NET dostarcza do tego celu kontrolkę RegularExpressionValidator);
  • przetwarzanie danych tekstowych na bardziej ustrukturyzowaną postać (np. wersję łańcucha NuGet);
  • zastępowanie wzorców tekstu ...

Get C# 8.0 w pigułce now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.