7 Kolekcje

Platforma .NET Core zapewnia standardowy zestaw typów do sortowania i obsługiwania kolekcji obiektów. Wśród nich można znaleźć listy o zmiennym rozmiarze, listy powiązane, sortowane i niesortowane słowniki oraz tablice. Z tych wszystkich typów jedynie tablice należą do języka C#. Pozostałe kolekcje są tylko klasami, których obiekty można tworzyć tak samo jak obiekty wszystkich innych klas.

Typy kolekcji platformy można podzielić na następujące kategorie:

  • interfejsy definiujące standardowe protokoły kolekcji;
  • gotowe do użycia klasy kolekcji (listy, słowniki itd.);
  • klasy bazowe do pisania kolekcji specjalnie dostosowanych do potrzeb ...

Get C# 8.0 w pigułce now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.