Operatory i wyrażenia

Co do zasady, wyrażenie reprezentuje jakąś wartość. Najprostszymi postaciami wyrażeń są stałe (jak literał 123) i zmienne (jak x). Wyrażenia mogą być przekształcane i składane za pomocą operatorów. Operator operuje na jednym lub wielu operandach i generuje nowe wyrażenie (wartość):

12 * 30 // * to operator; 12 i 30 to operandy.

Każdy z operandów może sam w sobie stanowić pełnoprawne wyrażenie [np. (12 * 30) w poniższym przykładzie], co pozwala na budowanie nawet bardzo złożonych wyrażeń:

1 + (12 * 30)

W języku C# mamy do dyspozycji operatory jednoargumentowe (ang. unary), dwuargumentowe (ang. binary) i pojedynczy operator trójargumentowy (ang. ternary), odpowiednio do liczby angażowanych operandów. W przypadku operatorów ...

Get C# 8.0. now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.