Klasy

Klasa jest najpowszechniej występującym w C# typem referencyjnym. Najprostsza możliwa deklaracja klasy wygląda tak:

class Foo
{
}

W bardziej złożonych przypadkach klasa może posiadać:

przed słowem kluczowym class:

Atrybuty i modyfikatory klasy: public, internal, abstract, sealed, static, unsafe i partial.

za nazwą Foo

Parametry typu uogólnionego (wraz z ograniczeniami), klasa bazowa i interfejsy.

między nawiasami klamrowymi:

Składowe klasy (metody, właściwości, indeksery, zdarzenia, pola, konstruktory, funkcje operatorów, typy zagnieżdżonefinalizator).

Pola

Pole jest zmienną będącą składową klasy albo struktury, na przykład:

class Octopus
{
  string name;
  public int Age = 10;
}

Pole może posiadać modyfikator ...

Get C# 8.0. now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.