Interfejsy

Interfejs przypomina klasę, ale zamiast implementacji składowych reprezentuje raczej ich specyfikację (chociaż od C# 8.0 interfejs może też definiować domyślną implementację deklarowanych metod; zobacz punkt Domyślne składowe interfejsów (C# 8.0)”). Interfejs jest tworem specjalnym z uwagi na następujące cechy:

  • Składowe interfejsów są niejawnie składowymi abstrakcyjnymi — dla porównania klasa może udostępniać zarówno składowe abstrakcyjne, jak i konkretne, to znaczy opatrzone implementacjami.
  • Klasa (albo struktura) może implementować wiele interfejsów — dla porównania klasa może dziedziczyć tylko po jednej klasie bazowej, a struktura w ogóle nie może dziedziczyć (poza domyślnym dziedziczeniem po System.ValueType).

Deklaracja interfejsu ...

Get C# 8.0. now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.