Rozdział 16. Wielowątkowość

Wielowątkowość zapewnia aplikacji możliwość jednoczesnego wykonywania kilku fragmentów kodu. Istnieją dwa najczęściej występujące powody, by tak robić. Pierwszy to wykorzystanie możliwości przetwarzania równoległego, jakimi dysponują nowoczesne komputery — wielordzeniowe procesory są dziś w mniejszym lub większym stopniu wszechobecne, a wykorzystanie ich pełnego potencjału obliczeniowego wymaga dostarczenia procesorowi wielu strumieni pracy, by każdy z rdzeni miał co robić. Kolejnym częstym powodem tworzenia kodu wielowątkowego jest chęć uniknięcia sytuacji, w których postępy działania programu zostaną zahamowane przez jakąś powolną i długotrwałą operację, taką jak odczyt danych z dysku.

Wielowątkowość nie jest jednak ...

Get C# 8.0. now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.