Rozdział 3. Typy

Język C# nie ogranicza nas do stosowania wyłącznie wbudowanych typów danych przedstawionych w rozdziale 2. Można także definiować swoje własne typy. W rzeczywistości nie ma innego wyboru: jeśli chcemy pisać kod, to C# zmusza nas do zdefiniowania jakiegoś typu, w którym go umieścimy. Cały kod, który piszemy, oraz wszystkie używane przez nas funkcjonalności pochodzące z biblioteki klas .NET (bądź jakiejkolwiek innej biblioteki) należą do jakiegoś typu.

C# udostępnia wiele rodzajów typów. Zaczniemy od najistotniejszego z nich.

Klasy

Podczas pisania kodu w języku C# najczęściej używanym rodzajem typów danych będą klasy. Klasy mogą zawierać zarówno kod, jak i dane, mogą także publicznie udostępniać część swoich możliwości, a pozostałe ukrywać, tak by były dostępne wyłącznie wewnątrz danej klasy. A zatem klasy udostępniają mechanizm zwany hermetyzacją (ang. encapsulation) — mogą definiować przejrzysty, publiczny interfejs programowania, przeznaczony do użycia przez innych, a jednocześnie ukrywać wewnętrzne szczegóły implementacyjne.

Osobom znającym zasady programowania obiektowego wszystko to wyda się całkowicie normalne. Jednak czytelnicy, którzy stykają się z programowaniem obiektowym po raz pierwszy, przed przystąpieniem do dalszej lektury mogą zastanowić się nad przeczytaniem jakiejś książki zawierającej wprowadzenie do tych zagadnień, gdyż niniejsza książka nie została napisana z myślą o nauce podstaw programowania. Tutaj skoncentrujemy się wyłącznie nad szczegółami ...

Get C# 8.0. now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.