Rozdział 4. Typy ogólne

Z rozdziału 3. można się było dowiedzieć, jak należy pisać typy. Można było także poznać różnego rodzaju składowe, które mogą one zawierać. Istnieje jednak pewien dodatkowy wymiar klas, struktur, interfejsów oraz metod, o którym jeszcze nie pisałem. Są to parametry typu (ang. type parameters), czyli miejsca, w których w czasie kompilacji kodu można umieszczać różne typy. Pozwala nam to napisać jedną klasę, a następnie tworzyć wiele jej wersji. Typy zapewniające takie możliwości są nazywane typami ogólnymi (ang. generic types). Na przykład biblioteka klas .NET Framework definiuje ogólną klasę o nazwie List<T>, pełniącą rolę tablicy o zmiennej długości. T jest tutaj parametrem typu, a argumentem może być niemal dowolny typ, czyli List<int> będzie listą liczb całkowitych, List<string> listą łańcuchów znaków i tak dalej. Można także tworzyć metody ogólne (ang. generic methods), czyli metody, które niezależnie od tego, czy zostały zdefiniowanie w typie ogólnym, czy nie, posiadają swoje własne argumenty typu.

Typy oraz metody ogólne mają charakterystyczny wygląd, gdyż za ich nazwami umieszczana jest para nawiasów kątowych (< oraz >). Wewnątrz tych nawiasów podawana jest lista parametrów lub argumentów oddzielonych od siebie przecinkami. Obowiązują przy tym takie same zasady rozróżniania parametrów i argumentów, co te stosowane w metodach: deklaracja określa listę parametrów, a następnie kiedy używamy danego typu lub metody, podawane są argumenty. A zatem typ ...

Get C# 8.0. now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.