Rozdział 4. Typy ogólne

Z rozdziału 3. można się było dowiedzieć, jak należy pisać typy. Można było także poznać różnego rodzaju składowe, które mogą one zawierać. Istnieje jednak pewien dodatkowy wymiar klas, struktur, interfejsów oraz metod, o którym jeszcze nie pisałem. Są to parametry typu (ang. type parameters), czyli miejsca, w których w czasie kompilacji kodu można umieszczać różne typy. Pozwala nam to napisać jedną klasę, a następnie tworzyć wiele jej wersji. Typy zapewniające takie możliwości są nazywane typami ogólnymi (ang. generic types). Na przykład biblioteka klas .NET Framework definiuje ogólną klasę o nazwie List<T>, pełniącą rolę tablicy o zmiennej długości. T jest tutaj parametrem typu, a argumentem może być niemal dowolny ...

Get C# 8.0. now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.