Rozdział 3. Wyodrębnianie idei przy wykorzystaniu klas i struktur

W dwóch poprzednich rozdziałach poznaliśmy niektóre podstawowe techniki programistyczne takie jak pętle i instrukcje warunkowe oraz korzystaliśmy z typów danych dostępnych w języku C#, jak również w platformie .NET, takich jak int oraz string.

Niestety rzeczywiste programy — nawet te stosunkowo proste — są znacznie, ale to znacznie bardziej skomplikowane od przykładów, które mieliśmy okazję do tej pory pisać. Zazwyczaj starają się one odwzorować działanie rzeczywistych obiektów, takich jak samochody czy samoloty, lub idei — na przykład wzorów matematycznych. Są też programy mające na celu odwzorowywanie zachowań takich jak transakcje pomiędzy klientem i jego ulubioną kawiarnią, w ...

Get C#. Programowanie. Wydanie VI now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.