Rozdział 4. Rozszerzalność i polimorfizm

W poprzednim rozdziale pokazaliśmy, jak można definiować różne rodzaje klas i określać ich składowe — pola, właściwości i metody.

W tym rozdziale zaczniemy od przyjrzenia się tym samym zagadnieniom nieco bardziej szczegółowo i od próby zrozumienia, jakie koncepcje implementujemy, używając każdego z tych wzorców tworzenia kodu. Następnie wprowadzimy dwie nowe koncepcje — dziedziczenie i polimorfizm — oraz przedstawimy mechanizmy języka C#, które pozwalają nam je implementować.

Swoją drogą, udało się nam już zakończyć pisanie aplikacji do kontroli lotów, a ponieważ zyskaliśmy doskonałą reputację i opinię twórców doskonałych aplikacji o krytycznym znaczeniu, którzy piszą programy w terminie i zgodnie ze specyfikacją, ...

Get C#. Programowanie. Wydanie VI now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.