Rozdział 14. Bazy danych

Bazy danych stanowią jeden z najważniejszych wynalazków w dziedzinie informatyki. Umożliwiają one aplikacjom przechowywanie ogromnych ilości danych, oferując przy tym możliwości przeszukiwania milionów elementów i wybieranie z nich jedynie tych, które są nam niezbędne, w czasie mierzonym w ułamkach sekund. Wysokiej jakości baza danych może być skalowana do ogromnych rozmiarów i zapewniać równoczesną obsługę bardzo wielu użytkowników końcowych, gwarantując jednocześnie bardzo niezawodne przechowywanie danych nawet w obliczu ewentualnych awarii systemu. I nawet jeśli nie jest nam potrzebna ta skalowalność, bazy danych nadal wydają się interesującym rozwiązaniem, gdy nasz program musi zapamiętywać dane na pewien okres czasu ...

Get C#. Programowanie. Wydanie VI now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.