Rozdział 15. Podzespoły

Jedną z zasadniczych zalet języka C# jest łatwość, z jaką tworzony przez nas kod może korzystać z wszelkiego rodzaju komponentów zewnętrznych. Wszystkie programy napisane w tym języku korzystają z komponentów tworzących bibliotekę klas platformy .NET, jednak wiele z nich rozszerza swój zasięg nawet jeszcze bardziej. Przykładowo programiści opracowujący graficzne interfejsy użytkownika aplikacji często kupują biblioteki elementów kontrolnych. Twórcy oprogramowania często pragną również, aby ich kod dało się ponownie wykorzystać w przyszłości — być może także Czytelnikowi zdarzyło się zbudować przydatną bibliotekę narzędzi, z których zechce skorzystać we wszystkich projektach powstających w firmie lub organizacji, dla której ...

Get C#. Programowanie. Wydanie VI now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.